În cadrul Universității Politehnica din Timișoara, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică este gestionat de Departamentul pentru Pregătire personalului Didactic (DPPD). În prezent DPPD funcționează ca și entitate distinctă în cadrul UPT, în clădirea ASPC situată în Timișoara, strada Petre Râmneanțu, nr. 2, etaj III, sala A 305.

Până la înfiinţarea Departamentului Pedagogic al UPT în anul 2000, pregătirea psihopedagogică era asigurată prin Colectivul pentru pregătirea personalului didactic, unitate funcţională, parte integrantă a Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane, ce a aparținut Facultății de Mecanică Agricolă, ulterior transformată în Facultatea de Management în Producție și Transporturi.

În anul 2000, prin Hotărârea Senatului UPT nr. 4.1.00.01 - 24.10.2000 autorizează Departamentul Pedagogic al UPT din subordinea Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane, să susţină în regim facultativ disciplinele impuse prin reglementările naţionale în vigoare, referitor la pregătirea psihopedagogică.

În data de 30.10.2001 Senatul UPT a aprobat înfiinţarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, ca departament independent, subordonat Biroului Senatului şi prorectorului cu activitatea didactică.

În anul 2002 prin Ordinul de ministru nr. 3173/12.02.2002 se certifică de către MEC existența Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) în cadrul Universităţii Politehnica Timişoara.

În Carta UPT din 2014, DPPD apare ca Centru pentru Pregătirea Personalului Didactic, unitate structural-funcțională care administrează programe de studii destinate pregătirii studenților și absolvenților în domeniul pedagogiei și metodicii didactice de specialitate (Carta UPT din 2014, Art.60, alin (1)).

Misiunea și obiectivele

Programele de formare pentru cariera didactică realizate de DPPD sunt în concordanţă cu legislaţia învăţământului din România, cu politica şi strategiile educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice (MENCS), cu standardele ARACIS privind competenţele cadrelor didactice şi evoluţia în carieră a personalului didactic.

 Misiunea didactică şi ştiinţifică a DPPD:

 1. vizează dezvoltarea competenţelor profesionale psihopedagogice, didactice, digitale, manageriale și de cercetare, necesare exercitării funcțiilor didactice din învățământ;
 2. se realizează prin intermediul programelor de studii de nivel universitar şi postuniversitar, care satisfac exigenţele spaţiului european al învăţământului superior şi care vin în întâmpinarea nevoilor specifice ale învăţământului românesc şi a cerinţelor pieţei internaţionale a muncii;
 3. răspunde aspiraţiilor studenţilor şi absolvenţilor care optează pentru profesia   didactică;
 4. vine în întâmpinarea cerinţelor de pregătire continuă şi de evoluţie în carieră, exprimate de profesorii ingineri din învăţământul preuniversitar tehnic;
 5. asigură o perfecţionare pedagogică permanentă a întregului personal didactic al Universităţii Politehnica Timişoara.

În vederea îndeplinirii misiunii sale, DPPD asigură pregătirea profesională (psihopedagogică și metodică) și cooperează cu facultățile de profil din UPT în vedrera realizării pregătirii de specialitate a personalului didatic.

DPPD îndeplinește următoarele funcții specifice :

 1. Formarea profesională inițială pentru cariera didactică;
 2. Formarea continuă, psihopedagogică, metodică și de specialitate continuă pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar;
 3. Conversie profesională de nivel universitar și postuniversitar;
 4. Consilierea psihopedagogică și metodică privind dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică și coordonarea activitățlor de mentorat din școli;
 5. Inițierea și dezvoltarea unor activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă în domeniu;
 6. Susținerea dezvoltării proesional-științifice a personalului didactic din universitate.

 Competențele asigurate de programul de studiu supus evaluării sunt sintetizate mai jos în fișa programului :

 

FIŞA PROGRAMULUI

Programul de studii

Programul de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică

I.               Competenţe profesionale (formare iniţială)

C.P.1:  Proiectarea activităţii didactice

C.P.2: Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare

C.P.3: Evaluarea activităţilor educaţionale

C.P.4: Utilizarea tehnologiilor digitale

C.P.5: Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor

C.P.6 : Managementul clasei de elevi

II.              Competenţe transversale

C.T.1:  Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate

C.T.2: Managementul carierei şi dezvoltarea personală

C.T.3: Cercetarea educaţională şi aplicativă

 Ca urmare obiectivele Programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică sunt următoarele:

 1. proiectarea și organizarea activității didactice și de cercetarea fundamentală și aplicativă, privind formarea inițială și continuă a personalului didactic
 2. proiectarea, organizarea și coordonarea masteratelor didactice în domeniile în care UPT are programe de studii acreditate;
 3. organizarea de programe postuniversitare de conversie profesională, de formare continuă și evoluție în cariera didactică;
 4. organizarea de programe pentru educația adulților, la solicitarea instituțiilor și persoanelor interesate;
 5. colaborarea cu cadrele didactice din învățământul preuniversitar, în vederea organizării activităților și stagiilor de practică profesional-didactică;
 6. implementarea soluțiilor de modernizare a învățământului la nivelul UPT și la  nivelul școlilor de aplicație unde studenții efectuează practica pedagogică;
 7. pregătirea, organizarea și desfășurarea examenelor de obținere a gradelor didactice pentru specializările arondate de ministerul educaţiei naţionale și cercetării științifice;
 8. asigurarea consilierii psihopedagogice și metodice privind dezvoltarea profesională, evoluția în cariera didactică și activitățile de mentorat din școli;
 9. susținerea dezvoltării profesional-științifice a personalului didactic din universitate. 

În prezent, DPPD își desfășoară activitatea conform Ordinul MEN 3850 din 2 mai 2017, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Formarea inițială și continuă furnizată de DPPD se realizează în conformitate cu planuri de învățământ și programe distincte.

Pregătirea studenților pentru cariera didactică se realizează potrivit legislaţiei în vigoare în regimul activităţilor didactice facultative, planul de învăţământ pentru formarea psihopedagogică iniţială stabilit la nivel naţional fiind integrat, ca un modul unitar, în planul de învăţământ al specializării/facultăţii respective.

Programul de formare inițială pentru cariera didactică este structurat pe două nivele:

 • Nivelul I (30 credite) efectuat, de regulă pe parcursul semestrelor ciclului universitar de licență;
 • Nivelul II (30 credite) efectuat după obținerea diplomei de licență.

Programele de studii se finalizează cu Examen de absolvire: nivelul I (5 credite), respectiv Examen de absolvire: nivelul II (5 credite).

Concepţia de organizare a programelor de studii este flexibilă și integrează două componente :

 1. un curriculum extins
 2. un curriculum nucleu obligatoriu, definit prin documentele M.E.N.:
  1. Nivelul I: Psihologia educației; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei;Teoria și metodologia curriculumului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii; teoria și metodologia evaluării; Didactica specializării; Instruirea asistată de calculator; Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1) și Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2); Managementul clasei de elevi;
  2. Nivelul II: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Proiectarea și managementul programelor educaționale; Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specializării (învățământ liceal, postliceal); Practica pedagogică (în învățământul liceal, postliceal)
 3. un curriculum opţional la Nivelul II stabilit de DPPD: Consiliere şi orientare; Sociologia educaţiei.

Disciplinele Didactica specialităţii şi Practica pedagogică sunt precedate de absolvirea disciplinelor Psihologie educaţională şi Pedagogie. Disciplinele opţionale pot fi frecventate în oricare dintre anii de studii universitare de licenţă.

DPPD organizează cursuri postuniversitare la solicitarea persoanelor care nu au parcurs modulele I şi II pe parcursul studiilor de licenţă şi de masterat.

DPPD își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu elaborat conform standardelor ARACIS și aprobat de Biroul Executiv al Senatului UPT.

 Conducerea DPPD,

Conferențiar dr. Dragomir Gabriel-Mugurel

Informatii suplimentare: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0256404066; 0256404067

(luni-joi intre orele 9-14, vineri: 9-12)

Materialele prezentate in acest site sunt proprietatea DPPD.

Copierea si utilizarea lor in oricare alt site sau publicatie este interzisa fara obtinerea in scris a acordului conducerii DPPD.

Copyright © 2022

Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara.

 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    0256-40.40.66; 0256-40.40.67

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
asd